VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Leerplicht & verlof

In de leerplichtwet staan regels wanneer er verlof verleend mag worden. Hieronder staat wanneer de schooldirecteur en/of leerplichtambtenaar verlof mag toekennen.

Verlof buiten de schoolvakanties
Alleen in gevallen waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van (één van) de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmalig (aaneengesloten) voor maximaal tien schooldagen extra vakantie worden verleend.

Ter verduidelijking: het betreft hier beroepen, waarvan nadrukkelijk kan worden aangetoond, dat de bulk van het inkomen in de vakantieperiodes wordt verdiend. Denk bijvoorbeeld aan het beroep "strandtenthouder" en sommige beroepen in de horeca en agrarische sector.

Het feit dat ouders simpelweg geen vrij kunnen krijgen van hun werkgever(s) is in het kader van de Leerplicht geen reden voor extra verlof, zelfs niet als hiervoor een verklaring van de werkgever wordt verstrekt.

Veel ouders denken dat een simpele mededeling aan de school voldoende is. Toestemming voor extra verlof moet echter schriftelijk worden aangevraagd bij de schoolleiding. De school is beslissingsbevoegd! Een aanvraag dient minimaal twee maanden voorafgaande aan de vakantie te worden gedaan i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure. Indien de school uw aanvraag niet honoreert, dient u zich hieraan te houden. Doet u dat niet, dan is de school verplicht dit direct te melden aan de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. U riskeert daarmee rechtsvervolging.

Let op!

 • De schriftelijke aanvraag voor verlof moet ruim tevoren - minimaal twee maanden - worden ingediend, tenzij ouders kunnen aangeven waarom dat niet mogelijk was.
 • Deze termijn is nodig om tijd te creëren voor overleg en/of een eventuele bezwaarprocedure.
 • De school dient het besluit schriftelijk aan de ouders mee te delen. In de brief moet de reden voor de toewijzing of afwijzing worden aangegeven. Verder moet in de brief worden aangegeven, dat ouders bezwaar kunnen indienen bij de schooldirectie tegen het genomen besluit (met vermelding van procedure en termijn).
 • De schoolvakanties beginnen vanwege de vakantiespreiding elk jaar op een ander tijdstip. Als uw kinderen in twee verschillende regio's naar school gaan, dient u dit goed in de gaten te houden.
 • Vakantieverlof is in de eerste twee school weken na de zomervakantie niet mogelijk.
 • Verlof dat wordt opgenomen zonder schriftelijke toestemming, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld aan de Officier van Justitie.

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen:

 • Het eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te vermijden.
 • Tijdstip waarop het vakantieadres bereikt moet zijn.
 • Vakantie in een goedkope(re) periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer door verkeers)drukte.
 • Het argument "mijn kind is nog jong".
 • Het argument "vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven".
 • Een uitnodiging van een kennis of familielid om mee op vakantie te gaan buiten het seizoen.
 • Vakantie in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
 • Verlof aanvraag, omdat andere kinderen uit het gezin, familie of kinderen van bekenden waarmee op vakantie wordt gegaan al of nog vrij zijn.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Een uitnodiging van familie, vrienden en zakenrelaties om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Familiebezoek in het buitenland.

Extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden:

De Leerplichtwet kent nog een mogelijkheid om extra verlof te verlenen: "verlof wegens andere gewichtige omstandigheden". Uitgangspunt bij "andere gewichtige omstandigheden" is, dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. Hierbij valt de beslissingsbevoegdheid uiteen in twee delen. Tot en met tien dagen (in één keer of bij elkaar opgeteld) per jaar beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof. Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij of zij het hoofd heeft gehoord.

Zo kan voor een huwelijk van bloed- of aan verwanten t/m de derde graad maximaal één dag verlof worden gegeven indien het huwelijk binnen de woonplaats wordt voltrokken en maximaal twee dagen wanneer het huwelijk buiten de woonplaats plaatsvindt. Een week extra vakantie vanwege het huwelijksjubileum van (groot)ouders is dus op grond van de wet niet toegestaan. Verdere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het doen van een aanvraag voor extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld overlijdens tot en met de vierde graad en ziekte. Bij twijfel of een leerling wel echt ziek is, kan de school/leerplichtambtenaar een onderzoek instellen, waarbij zonodig een onafhankelijke medicus zal worden ingeschakeld.

De directie van uw school heeft een compleet overzicht van de omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof met daarbij de maximale toelaatbare vrije dagen. De school is verplicht zich hieraan te houden!

Bij meer dan tien dagen per jaar dient er sprake te zijn een medische of sociale indicatie. De ouders richten het verzoek aan de directeur van de school, via het daarvoor bestemde formulier. De directeur stuurt het verzoek daarna door naar de leerplichtambtenaar.

Let op!
Een aanvraag voor verlof op grond van andere gewichtige omstandigenheden moet – als dat enigszins mogelijk is – minimaal tien dagen en liefst acht weken van tevoren bij de directeur of de leerplichtambtenaar worden ingediend. Als het om verlof gaat van tien dagen of korter, kan de ouder worden verplicht documenten zoals een verhuisbericht, overlijdenskaarten en/of officiële uitnodigingen te overleggen. Bij aanvragen van meer dan tien dagen verlof moeten deze documenten in alle gevallen worden overlegd.

Als verlof noodzakelijk is om medische of sociale redenen (van het kind en/of de ouders), dan is hiervoor een medische verklaring nodig van een onafhankelijk arts of deskundige (dus niet de eigen huisarts of behandelende arts!). De verdere richtlijnen zijn bij uw school bekend.

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen:

 • Vakantie, familiebezoek in het buitenland, een familie-uitje of lang weekend.
 • Activiteiten van verenigingen waar kinderen lid van zijn, zoals een scouting- of voetbalkamp.
 • Als het gaat om één van de redenen/argumenten die ook reeds bij "aanvraag extra vakantieverlof" worden vermeld.

Klik hier om de volledige brochure van de gemeente Neder-Betuwe over de leerplicht te downloaden.
Klik hier om het formulier aanvragen verlof buiten de schoolvakanties te downloaden.