VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Kwaliteitszorg

Wanneer bieden we als school kwaliteit? Allereerst zijn er natuurlijk de voorwaarden in de wet: de (kern)doelen en uitgangspunten, leer- en vormingsgebieden en de onderwijstijd. Op de tweede plaats het concept dat we als school zelf willen uitdragen.

CBS Rehoboth wil kinderen ruimte bieden om tot ontplooiing en ontwikkeling te komen.

kwaliteitszorgkinderenWe willen een basisschool zijn, waar alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. We gaan steeds meer handelingsgericht werken.

De kwaliteit van het onderwijs staat in het centrum van de belangstelling. De resultaten van de CITO-toetsen worden als kwaliteitsnorm gehanteerd. Bovendien hebben we te maken met de Wet op het Onderwijstoezicht, waarin de Onderwijsinspectie zich met name zal richten op de kwaliteitszorg van de scholen en de opbrengsten daarvan.

In mei 2016 is onze school voor het laatst door de onderwijsinspectie bezocht in het kader van het reguliere toezicht. De onderwijsinspectie handhaafde het zogenaamde basisarrangement. Hierbij wordt onze school opgenomen in de standaard bezoekcyclus. De inspectieverslagen kunt u terugvinden op de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

logowmkpoOnze school hanteert sinds najaar 2011 het WMK (Werken met Kwaliteit) voor primair onderwijs als instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Het WMK-PO biedt onze school een Quick Scan en een Schooldiagnose aan om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen en te verbeteren. Het scoren van de indicatoren van de Quick Scan leidt tot een globale kwaliteitsbepaling; het scoren van de indicatoren en kernkwaliteiten van de Schooldiagnose levert een meer gedetailleerd overzicht van de stand van zaken. Zowel de inhoud van de Quick Scan als de Schooldiagnose is afgeleid van het toezichtkader dat de Inspectie van het Onderwijs hanteert om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen.

De twee instrumenten bevatten kwaliteitsaspecten als: leerstofaanbod, onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en opbrengsten. In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch aan de orde.

Tweejaarlijks worden de leerlingen en de ouders via WMK bevraagd op diverse aspecten waaronder sociale veiligheid en welbevinden. 

Verantwoording van onze kwaliteit gebeurt op de volgende wijze:

  • Rapportages WMK worden overhandigd aan team, medezeggenschapsraad, algemeen directeur CPOV en de onderwijsinspectie.
  • Samenvattingen van rapportages WMK worden aan ouders, leerlingen en externe partijen verstrekt via onze nieuwsbrief.

Eens in de vier jaar wordt er tevens een tevredenheidpeiling onder leerlingen, leerkrachten en ouders uitgevoerd. Hieruit volgt een rapport met aanbevelingen om de kwaliteit te verbeteren.

Aan het einde van elk schooljaar wordt door het team het jaar geëvalueerd.

De uitkomsten van de rapportages WMK en de jaarlijkse evaluatie worden, na verwerking door het managementteam, meegenomen in het plan van aanpak voor het nieuwe schooljaar.