VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Missie en visie

Onze school is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze leerkrachten worden geïnspireerd door de boodschap van de Bijbel en zijn daarmee een voorbeeld.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers en de grondslag en de doelstelling van onze stichting en dus ook van onze school respecteren (tenzij het school-ondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal, lezen en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de levensbeschouwelijke, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Kernwaarden

  • Op onze school werken we vanuit onze christelijke identiteit.
  • Op onze school gaan kinderen, ouders en leerkrachten op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Op onze school hebben we oog voor verschillen tussen kinderen.
  • Op onze school zijn we verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en de omgeving.
  • Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat.

Schoolklimaat
Om voorgaande te bereiken creëren we een passend klimaat in de school; de kinderen moeten het fijn vinden elkaar te ontmoeten, met elkaar te spelen en te werken.

Door middel van kindgericht onderwijs, individuele aandacht en moderne onderwijsmethoden geven we de kinderen goed onderwijs. Door rekening te houden met de verschillen tussen de leerlingen kan ieder kind tot zijn/haar recht komen.

De Bijbel leert ons hoe te leven en hoe om te gaan met elkaar. In ons doen en laten willen we hier handen en voeten aan geven. Het is de basis voor een goed pedagogisch klimaat.

elkaar-tot-hand-en-voet-zijnAan samen leven en werken wordt vorm gegeven in de lessen en er wordt aandacht aan besteed in kringgesprekken. We vertellen de kinderen dat er regels gelden op school. In de omgang met elkaar moet je je daaraan houden. Orde, regelmaat, plezier en gezelligheid zorgen ervoor dat er ruimte voor ieder kind is. Pestgedrag en discrimineren wordt niet getolereerd en als het de kop opsteekt grijpen we direct in. De school hanteert hierbij een pestprotocol.

De actualiteit van het nieuws en de invloed daarvan op de kinderen komen gedurende de week regelmatig aan de orde.

De leerlingen worden bewust gemaakt van het feit dat ze in een multiculturele samenleving leven. Respectvol omgaan met de ander overbrugt verschillen in ras of cultuur. Bekendheid met en kennis van andere culturen vinden we daarom belangrijk.

We besteden naast het geven van onderwijs aandacht aan allerlei vieringen en feestelijke gebeurtenissen. De christelijke feestdagen krijgen volop aandacht. Met plezier organiseren we de schoolreisjes en excursies. De leerlingen van groep 8 hebben hun eigen afscheidskamp en musical. Dit is allemaal erg leuk en geeft een gevoel van eenheid in een school met een klimaat waarin een ieder zich thuis moet kunnen voelen.Logo Woord en Daad

In een klimaat van samen doen, hoort ook samen delen. Via de organisatie "Woord en Daad" steunen we financieel twee kinderen. Door het meebrengen van zendingsgeld op de maandag draagt ieder zijn steentje hieraan bij. Van dat geld kunnen we nog meer projecten steunen om zodoende iets van onze rijkdom te delen met anderen.

Goede contacten tussen alle geledingen binnen de school zijn uiterst belangrijk. U, als ouder, moet zich thuis voelen en terecht kunnen bij managementteam, leerkrachten, medezeggenschapsraad en bestuur. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen binnen de school elkaar snel en zonder omwegen kunnen vinden. Bij vragen en opmerkingen moet u snel bij de juiste persoon terecht kunnen.

Om de betrokkenheid van ouders te vergroten ontvangt u maandelijks onze nieuwsbrief "Rehoboth-info". We houden ook regelmatig enquêtes en tevredenheidspeilingen en we vragen u om mee te werken aan activiteiten.

Header Nieuwsbrief

Onderwijs
Ons onderwijs gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in de groepen alle kinderen in principe dezelfde leerstof te verwerken krijgen.

We proberen binnen de aangeboden stof te differentiëren naar niveau en tempo. Dit geldt met name voor de vakgebieden rekenen en taal.

Alle kinderen krijgen de noodzakelijke basisstof en kinderen die meer aankunnen krijgen extra stof. Het is belangrijk dat laatstgenoemde kinderen zelfstandig aan de slag kunnen met de extra leerstof. De leerkracht krijgt dan ruimte om zwakke leerlingen extra aandacht te geven. Het kan ook voorkomen dat een leerling met een individuele leerlijn werkt.