VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Leerlingenzorg

leerlingenzorgWe werken volgens het leerstofjaarklassensysteem, dit betekent dat alle kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd hetzelfde doen. Maar kinderen verschillen. We streven ernaar door middel van differentiatie tegemoet te komen aan individuele verschillen. Concreet betekent dit dat sommige kinderen tijdens één lesmoment, afhankelijk van hun onderwijsbehoeften, verschillende opdrachten kunnen hebben.

Naast de algemene onderwijsbehoeften heeft elk kind zijn/haar eigen specifieke onderwijsbehoeften. Deze algemene en specifieke onderwijsbehoeften beschrijven we in een groepsoverzicht. Met behulp van deze gegevens schrijven we voor lezen, spelling en rekenen een groepsplan.

taakspelBij het beschrijven van de specifieke onderwijsbehoeften wordt gekeken naar ieder kind. Hieronder vallen dus zowel kinderen die meer aan kunnen als kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben. Deze manier van werken wordt ook wel Handelingsgericht Werken genoemd. Het team is in het cursusjaar 2012 - 2013 gestart met deze manier van werken. 

In grote lijnen komt het hier op neer:

  • Meerdere keren per jaar worden alle leerlingen besproken met de intern begeleider. Gezamenlijk wordt de situatie in kaart gebracht. Het kind wordt zonodig in een zorgvergadering besproken.
  • Aan de hand van de gegevens die dan beschikbaar zijn, wordt er een groepsoverzicht gemaakt. Vervolgens wordt er een groepsplan gemaakt. De uitvoering van het groepsplan wordt in de klas uitgevoerd.
  • Een plan duurt minstens 3 maanden en kan tussentijds bijgesteld worden.
  • Regelmatig wordt er geëvalueerd om de vorderingen te bekijken. Een kind kan voor korte of langere tijd op deze manier worden geholpen.
  • Het kan gebeuren dat de leerachterstanden zo groot worden dat het beter is om te adviseren het kind een jaar over te laten doen. Ook kan het voorkomen dat een kind zich de stof zo snel eigen gemaakt heeft dat het beter is om het kind in een volgende groep te plaatsen. In overleg met ouders wordt hier dan wel of niet toe besloten. De school heeft hierin de beslissende stem. We hanteren hierbij het protocol doubleren.
  • Als er problemen gesignaleerd worden die extra onderzoek vragen, dat we niet kunnen bieden, doen we een beroep op de schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland. Het kan ook zijn dat andere instanties die specialistische zorg verlenen, ingeschakeld worden.
  • Als het beter is voor een kind om een speciale vorm van onderwijs te volgen, kan er besloten worden het kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs te plaatsen. We zijn voor dit doel aangesloten bij samenwerkingsverband BePO.

Plusklas
Op één van de CPOV scholen is een Plusklas ingericht. Het doel hiervan is om hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 3-8 gedurende een periode op woensdag of donderdag met ontwikkelingsgelijken samen te laten werken. Een toelatingscommissie beslist over toelating hiervoor. Aanvullend onderzoek kan nodig zijn om tot toelating over te gaan.
Tijdens de „plusklasmorgens‟ werken de leerlingen samen aan projecten en wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vorming. De plusklasleerkrachten kunnen ook een adviserende rol spelen bij leerlingen die niet naar de Plusklas gaan maar wel „pluswerk‟ nodig hebben. Er kan bovendien incidenteel ambulante begeleiding plaatsvinden.