VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Leerlingenzorg

leerlingenzorgPassend onderwijs op onze school
Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen behalen van het basisonderwijs. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. De schoolconsulente wordt door de intern begeleider ingeschakeld als er extra ondersteuning nodig is. Samen met de ouders wordt een plan opgesteld. Als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere, meer passende, onderwijsvoorziening voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in het BePO samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.

Onze mogelijkheden
Wij kunnen in onze school veel doen om de leerlingen passend onderwijs te bieden. Wij beschikken over diverse mogelijkheden om goed onderwijs aan alle leerlingen te bieden en extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Wij kunnen veel doen, maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen aan. We beschrijven in ons schoolondersteuningsprofiel wanneer dat het geval is. Dit markeert de situatie waarbij we in samenspraak met ouders (verzorgers) op zoek gaan naar een andere, meer passende, leeromgeving voor de leerling.

Basisondersteuning
Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

Plusondersteuning
Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. We zetten voor deze leerling een passend arrangement in: een licht-, intensief- of zeer intensief arrangement.

  • Licht arrangement: Sommige leerlingen in de school hebben tijdelijk een lichte vorm van extra ondersteuning nodig om het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. De school heeft hiervoor de extra ondersteuning in samenspraak met de ouders vastgesteld en opgenomen in het groepsplan of in een individueel handelingsplan.
  • Intensief- en zeer intensief arrangement: Enkele leerlingen in de school hebben tijdelijk of gedurende een langere periode een intensieve vorm van extra ondersteuning nodig om het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Een gekwalificeerd deskundige (orthopedagoog of jeugdpsycholoog) heeft aantoonbaar vastgesteld dat de leerling te maken heeft met factoren die de ontwikkeling en het leren in ernstige mate en over een langere periode belemmeren. Deze deskundige heeft vastgesteld dat het leren en/of de ontwikkeling van de leerling in de reguliere basisschool alleen kan plaatsvinden wanneer de onderwijsleersituatie (tijdelijk) wordt aangepast. De inzet van de middelen voorkomt dat de leerling in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs moet worden geplaatst. De school heeft het ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en vastgesteld in samenspraak met de ouders.

De school bekostigt de maatregelen voor de extra ondersteuning uit het geld dat het samenwerkingsverband hiervoor aan het schoolbestuur beschikbaar heeft gesteld (het daarvoor geoormerkte deel van het budget passend onderwijs).

Wij bieden basisondersteuning van goede kwaliteit
De basisondersteuning die wij onze leerlingen bieden is van een goede kwaliteit. Wij hanteren in onze school de kwaliteitsstandaard die we binnen BePO hiervoor hebben vastgesteld en die aansluit op de landelijke normen van de onderwijsinspectie.

Wij maken gebruik van voorzieningen, specialistische programma's en expertises
In onze school werken we in het team intensief samen om onderwijs en ondersteuning op het beoogde kwaliteitsniveau te bieden aan leerlingen. Binnen de school hebben we de beschikking over de volgende voorzieningen, specialistische programma's en expertises:

Ons schoolgebouw
Op de bovenverdieping van onze school zijn een drietal flexibel in te zetten ruimtes. Van deze ruimtes wordt gebruik gemaakt door o.a. de logopedist, de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster, een dyslexiebehandelaar en een kindercoach. Met behulp van een internetverbinding in die ruimtes kan ingelogd worden op het eigen netwerk. Verder is er in het schoolgebouw een mindervalide toilet en een lift. Met deze voorzieningen is het gebouw ook bereikbaar voor mindervalide kinderen.

Taal en lezen
We werken in groep 3 met de KIM-versie van Veilig Leren Lezen. Als aanvulling op de basismaterialen hebben we ook de educatieve leerlingsoftware die zowel op school als thuis te gebruiken is. In de hogere groepen werken we met de methode Taal Actief. Voor leerlingen die meer oefening nodig hebben bij het spellen, hebben wij het digitale programma Speciale Spellingsbegeleiding behorend bij de methode. Vanaf groep 4 gebruiken we voor technisch lezen de methode Flits. We werken bij het lezen volgens het dyslexieprotocol. Om het lezen te stimuleren werken we in de groepen 1 t/m 3 met Leespret. De leerlingen krijgen een tasje met een prentenboek met daarbij behorende opdrachten mee naar huis om ook ouders te betrekken bij het lezen. Het interventieprogramma BOUW-tutorlezen wordt vanaf groep 2 ingezet bij leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het leren lezen.

Rekenen en wiskunde
We werken met de methode Pluspunt 3. In het schooljaar 2019-2020 starten we in de groepen 3, 4 en 5 met Pluspunt 4. De methode (Pluspunt 3 én 4) biedt de leerstof op drie niveaus aan en heeft een compactingroute. Daarnaast werken wij in groep 3 en 4 met een spelletjescircuit waarbij leerlingen, wanneer nodig, begeleid worden door leerlingen uit de bovenbouw. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de spelletjes uit de methode Met Sprongen Vooruit. Het programma Rekensprint wordt ingezet in de groepen 4 t/m 6 voor leerlingen die extra automatiseringsoefeningen nodig hebben.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
taakspelWij maken gebruik van de methode Kwink voor de groepen 1 tot en met 8. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen door middel van VISEON voor groep 1 t/m 8. Jaarlijks meten we de sociale veiligheid onder leerlingen van groep 6 t/m 8 door middel van een, door de onderwijsinspectie goedgekeurde, vragenlijst in WMK. Vierjaarlijks houden we een oudertevredenheidsonderzoek met een vragenlijst in WMK. Verbeterpunten worden in ons onderwijskundig jaarplan opgenomen. We hebben een actueel sociaal schoolveiligheidsplan waarin het pestprotocol is opgenomen. Binnen onze school zijn twee aandachtsfunctionarissen aangesteld die de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling bewaken en zorgen voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer-/hoogbegaafde leerlingen
We hebben voor alle groepen de beschikking over een leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen, namelijk Levelspel (groep 1 en 2) en Levelwerk (groep 3 t/m 8). Levelspel en Levelwerk staan los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een gecompacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn: Levelspel of Levelwerk.

Samenwerking met externen
De school werkt samen met de logopedist, de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster. Regelmatig zijn ze op school aanwezig om kinderen te screenen of te onderzoeken. Leerkrachten kunnen, na toestemming van de ouders, overleg hebben met medewerkers van de GGD. Ouders kunnen ook zelf een afspraak maken met de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijkwerkster. Een kinderoefentherapeut screent de leerlingen in groep 3 op de fijne motoriek.

De schoolconsulent
De schoolconsulent van het samenwerkingsverband BePO functioneert voor de school als eerste lijnondersteuner. Namens de school onderhoudt de intern begeleider de contacten met de schoolconsulent. De schoolconsulent is 90 uur per schooljaar op school aanwezig.