VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Partners

Onze school werkt met een groot aantal instanties, organisaties en scholen samen. Hieronder een aantal partners waar onze school contacten mee onderhoudt.

Kinderopvangorganisatie SamSam
Onze school heeft een overeenkomst gesloten met Kinderopvangorganisatie SamSam voor de voor- en naschoolse opvang. Kinderopvangorganisatie SamSam heeft als doel het bieden van opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen, van zes weken tot twaalf jaar, in daartoe voor hen gecreëerde ruimten.
Dit betekent in de praktijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen zich in groepsverband, onder deskundige leiding te ontwikkelen, als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie.
In de voor- en naschoolse opvang staan ontspanning en vrijetijdsbesteding centraal, aangepast aan de leeftijd en de behoeften van de kinderen.

Kijk voor uitgebreidere informatie op: www.kdvsamsam.nl

Peuterspeelgroep de Kleine Beer
In de gemeente Neder-Betuwe (en dus ook in Ochten) wordt het peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door Stichting Peuterdriehoek. De peuterspeelgroep in onze school heet "de Kleine Beer". Veel kinderen die bij ons op school komen hebben eerst op de peuterspeelgroep gezeten. Over en weer zijn er goede contacten en werken wij samen. Op deze manier proberen wij doorgaande (leer)lijnen te creëren.

Het doel van de peuterspeelzaal is: het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van tweeënhalf tot vier jaar. Dit gebeurt door het aanbieden van veelzijdige, uitdagende activiteiten die afgestemd worden op de interesse en de mogelijkheden van de peuter. De hoofdtaak van de leidsters is het begeleiden en stimuleren van de peuter in zijn/ haar ontwikkeling. Kernbegrippen hierbij zijn: veiligheid, (zelf)vertrouwen, eigenheid, spel, rust, ruimte en samen spelen.

Kijk voor uitgebreidere informatie op: www.peuterdriehoek.nl

Voortgezet onderwijs

logo-helicon logo-ichthuscollege logoCLV logo-pantarijn

Onze school werkt met een groot aantal scholen van voortgezet onderwijs in de regio samen om leerlingen van groep 8 d.m.v. onder andere een "warme overdracht" een zo goed mogelijke start op de nieuwe school te geven. Daarnaast volgen we onze oud-leerlingen door o.a. de cijferlijsten die we van het voortgezet onderwijs krijgen en door de gesprekken die de leerkracht van groep 8 met de mentoren van het voortgezet onderwijs heeft.

 logonederbetuwe

Onze school heeft op velerlei terreinen contacten met de gemeente Neder-Betuwe. U kunt dan denken aan:

Leerplicht:
De school kan met de leerplichtambtenaren overleggen of een verzoek tot verlof toegewezen kan worden. Daarnaast wordt er bij ongeoorloofd verzuim contact opgenomen met de afdeling leerplicht.

Lokaal onderwijsbeleid:
De gemeente Neder-Betuwe voert overleg met de Neder-Betuwse basisscholen over zaken die met het lokaal onderwijsbeleid te maken hebben. Daarnaast is er met de gemeente Neder-Betuwe contact over o.a. huisvesting en leerlingvervoer.

Meer informatie over de gemeente Neder-Betuwe kunt u vinden op: www.nederbetuwe.nl